Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

     Η εταιρία ΝΟΟΠΛΕ ΕΠΕ έχει έδρα και διεύθυνση καταχώρισης: κοιν. Ρογκος- 4140, οδός Κεράνιτε №1040, Περιφέρεια Πλοβντιβ, Βουλγαρία, ΑΦΜ: 205231778

Τα στοιχεία επαφής με τον Υπεύθυνο της εταιρίας είναι: κοιν. Ρογκος - 4140, οδός Κεράνιτε №1040, Περιφέρεια Πλοβντιβ, Βουλγαρία,   τηλ.:  +30 / 698 795 5178 , κινητό: +30 / 698 795 4899, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@worldfashion.gr

“NOOPLE“ ΕΠΕ είναι μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον τομέα του εμπορίου, της οποίας η επιτυχημένη δημόσια εικόνα βασίζεται στις αρχές της ορθότητας προς τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς εταίρους της. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679, η εταιρεία υιοθετεί πολιτική η οποία  διασφαλίζει την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές.

Η παρούσα πολιτική στοχεύει να ενημερώσει τους χρήστες για τα θέματα σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματά τους.

 

Βασικοί ορισμοί που σχετίζονται με τον κανονισμό 2016/679:

1. “Προσωπικά δεδομένα“ ή „προσωπικές πληροφορίες“ σημαίνουν κάθε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο μέσω της οποίας το πρόσωπο αυτό μπορεί να αναγνωριστεί. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες πιο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

2. Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων - φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιος φορέας, οργανισμός ή άλλη υπηρεσία η οποία καθορίζει ανεξάρτητα ή από κοινού με άλλους φορείς τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Επεξεργαστής Προσωπικών Δεδομένων - πρόσωπο ή οργανισμός ο οποίος, βάση σύμβασης, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχονται από τον Διαχειριστή για τους συμφωνημένους σκοπούς.

4. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνει:

• Λήψη, καταγραφή, αποθήκευση.

• Εκτέλεση μιας εργασίας ή μιας σειράς εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση, την επεξεργασία, την ανάκτηση και τη χρήση.

• Παροχή, διαγραφή και καταστροφή δεδομένων

Η ΝΟΟΠΛΕ ΕΠΕ στο ρόλο του Διαχειριστή, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, τα οποία είναι εγγενώς:

a) Βασικές προσωπικές πληροφορίες, όνοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο

b) Ειδικές / ευαίσθητες / σχετικές με την υγεία του χρήστη

 

Στόχοι και βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων

Η εταιρία „ ΝΟΟΠΛΕ“ ΕΠΕ   συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο εν σχέση με::

a) την εκτέλεση συμβατικών και προ συμβατικών σχέσεων

b) την τήρηση νομικών υποχρεώσεων

c) όταν αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη των νόμιμων συμφερόντων μας (ή των τρίτων πλευρών), για παράδειγμα, όταν χρειαζόμαστε νομική προστασία έναντι παράνομων πράξεων εκ μέρος σας

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την εταιρία ΝΟΟΠΛΕ ΕΠΕ βασίζεται στις κύριες αρχές οι οποίες καθορίζονται από τον Κανονισμό 2016/679, και μάλιστα:

a) νομιμότητα, χρηστά ήθη και διαφάνεια

b) περιορισμός του σκοπού - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους, ρητά δηλωμένους και νόμιμους σκοπούς.

c) ελαχιστοποίηση των δεδομένων - συλλέγονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που περιορίζονται σε όσα είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

d) περιορισμός αποθήκευσης - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση του ιδιοκτήτη των δεδομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, με εξαίρεση τους σκοπούς του δημόσιου συμφέροντος, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών.

e) ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται κατά τρόπο που να εγγυάται επαρκές επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή φθοράς, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

 

 

Κοινή χρήση δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών και άλλων εταιρειών, απαιτώντας από όλους τους τρίτους να σέβονται την ασφάλεια των δεδομένων και να τηρούν τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

 

Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρία „ΝΟΟΠΛΕ“ ΕΠΕ διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη οποιουδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και λογιστικής.

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης χρονικής περιόδου αποθήκευσης, η εταιρεία εξετάζει την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημιάς που προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την παροχή των δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργάζεται ή εάν θα μπορούσε να επιτύχει αυτούς τους στόχους με άλλα μέσα , καθώς και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

 

Δικαίωμα πρόσβασηςδιόρθωσηςδιαγραφής και περιορισμού

Δικαιώματα του χρήστη εν σχέση με τα προσωπικά δεδομένα

• Πρόσβαση πληροφοριών: αυτό το δικαίωμα επιτρέπει στον χρήστη να αποκτήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμενα γι 'αυτόν και να ελέγξει εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει τη νομική βάση για την επεξεργασία τους.

• Διόρθωση: αυτό το δικαίωμα επιτρέπει στον χρήστη να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίασς να διορθώσει τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με αυτόν.

• Διαγραφή: αυτό το δικαίωμα επιτρέπει στον χρήστη να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει ή να αφαιρέσει τα προσωπικά του δεδομένα όταν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για να συνεχιστεί η επεξεργασία τους. Ο ίδιος δικαιούται επίσης να ζητήσει τη διαγραφή ή την κατάργηση των δεδομένων του όταν έχει ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί στη επεξεργασία τους.

• Αντίρρηση έναντι της επεξεργασίας: σε περιπτώσεις όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά του ως λόγους επεξεργασίας, ο χρήστης μπορεί να αντιταχθεί σε αυτή τη επεξεργασία.

• Περιορισμός της επεξεργασίας: αυτό το δικαίωμα επιτρέπει στον χρήστη να απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να αναστείλει προσορινά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων εάν, για παράδειγμα, επιθυμεί να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των δεδομένων ή τους λόγους για την επεξεργασία τους.

• Φορητότητα δεδομένων: το δικαίωμα αυτό περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα έχουν παρασχεθεί από τον χρήστη για τους σκοπούς μιας σύμβασης και επιτρέπουν να ζητήσει από τον επεξεργαστή δεδομένων να παραχωρήσει τα αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή δικά του δεδομένα σε τρίτο πρόσωπο.

Εάν ο ιδιοκτήτης των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στα αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.  Κατόπιν αυτού του αιτήματος, μπορεί να χρειαστεί να δοθούν στον διαχειριστή πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά του. Αυτή η απαίτηση αποτελεί μέρος των μέτρων προστασίας των δεδομένων και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι δεν παρέχονται προσωπικές πληροφορίες σε πρόσωπο που δεν δικαιούται να τις παραλάβει.

Έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία ανά πάσα στιγμή ενώπιον την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - τον βουλγαρικό ρυθμιστή προστασίας δεδομένων.

 

Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης του χρήστη

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δώσει ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, ο ίδιος έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του. Για να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Μετά την παραλαβή της αίτησής του, θα σταματίσει η επεξεργασία των δεδομένων για το σκοπό / τους σκοπούς για τους οποίους είχε αρχικά συμφωνηθεί, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για την οποία ο επεξεργαστής δεδομένων να συνεχίσει την επεξεργασία,  για την οποία θα ειδοποιήσει τον χρήστη εγκαίρως.

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, ο επεξεργαστής θα ειδοποιήσει τον χρήστη και την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη μελλοντικών καταστάσεων κινδύνου που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία „ΝΟΟΠΛΕ“ ΕΠΕ επιφυλάσσεται το δικαίωμα να ενημερώσει αυτήν την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων γνωστοποιώντας τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πριν τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις.