Εγγραφή και αναγνώριση

 

    Ο έμπορας αναγνωρίζει τους χρήστες του ιστότοπου, αποθηκεύοντας αρχεία καταγραφής στο διακομιστή ιστότοπου.

Ο Έμπορας έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες για τους λόγους και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης που έχει συνάψει με τους γενικούς όρους με τον Χρήστη. Οι πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στους γενικούς όρους και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά από το πρόσωπο κατά την εγγραφή. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης οποιαδήποτε άλλη που ο Χρήστης εισάγει, χρησιμοποιεί ή παρέχει κατά τη χρήση των υπηρεσιών. Μόνο άτομα άνω των 16 ετών μπορούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα. Κατά την εγγραφή, το άτομο σημειώνει ένα πλαίσιο ελέγχου (checkbox) οπου δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 16 έτος της ηλικίας του.

Ο έμπορας λαμβάνει την απαιτούμενη μέριμνα και ευθύνη για την προστασία των πληροφοριών σχετικά με τον Χρήστη, οι οποίες έγιναν γνωστές σε αυτόν σε σχέση με την εγγραφή, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίου γεγονότος ή κακόβουλων πράξεων τρίτων.

Στην φόρμα εγγραφής, η οποία συμπληρώνεται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή του, ο Έμπορας αναφέρει τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της παροχής των δεδομένων και τις συνέπειες της άρνησης παροχής τους.

Ο Έμπορας μπορεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και υπό τις περιστάσεις που ορίζει ο νόμος ή κατόπιν ρητής συγκατάθεση των Χρηστών.    Ο Χρήστης μπορεί να εγγραφεί συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο (on-line) στο Ιντερνετ στην ιστοσελίδα του Εμπόρου, να συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους.

Κάνοντας κλικ στο εικονικό κουμπί με το κείμενο "Εγγραφή" ή άλλο παρόμοιο κείμενο που έχει την δύναμη γραπτής επιβεβαίωσης των Γενικών Όρων, ο Χρήστης προβαίνει σε ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εγγράφου και Ηλεκτρονικής Υπογραφής, δηλώνοντας ότι είναι εξοικειωμένος με τους Γενικούς Όρους, τους αποδέχεται και αναλαμβάνει να τους τηρήσει.

Ο Έμπορας μπορεί να αποθηκεύσει στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή του τη διεύθυνση IP του Χρήστη καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του και την αναπαραγωγή της ηλεκτρονικής δήλωσης του αποδοχής των Γενικών Όρων σε περίπτωση νομικής διαφοράς. Το κείμενο των Γενικών Όρων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Εμπόρου κατά τρόπο που επιτρέπει την αποθήκευση και την αναπαραγωγή του.

    Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει πλήρη και σωστά στοιχεία για την ταυτότητα (για τα φυσικά πρόσωπα), το νομικό καθεστώς (για τα νομικά πρόσωπα) και άλλα δεδομένα που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό έντυπο του Εμπόρου, καθώς και να τα ενημερώνει εντός 7 (επτά) ήμερης προθεσμίας από την τροποποίηση τους. Ο Χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί να παράσχει τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα δεδομένα που παρέχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησης, θα τα ενημερώσει εγκαίρως. Σε περίπτωση παροχής ψευδών δεδομένων, ο Έμπορας έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να σταματήσει αμέσως και χωρίς προειδοποίηση την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και την διατήρηση της εγγραφής του Χρήστη.

    Κατά την εγγραφή του, ο Χρήστης λαμβάνει ένα μοναδικό όνομα χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή τα δεδομένα χρήστη από κοινωνικά δίκτυα ή υπηρεσίες αναγνώρισης τρίτου, καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου.    Ο χρήστης μπορεί να διαχειριζεται το προφίλ του στον ιστότοπο. Μέσω του λογαριασμού του.

Το όνομα χρήστη με το οποίο καταχωρείται ο Χρήστης δεν του παραχωρεί δικαιώματα πέραν εκείνων που ρητά αναφέρονται στους παρόντες όρους.

    Ο καταχωρών ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου υποχρεούται να αναγράφει το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του, αντίστοιχα. το όνομα του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί.

    Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να μεριμνά και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα που λογικά απαιτούνται για την προστασία του κωδικού πρόσβασης, καθώς και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό του και να ενημερώνει αμέσως τον Έμπορα σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καθώς και σε  περίπτωση πιθανότητας και την υποψία τέτοιων. Έχει την ευθύνη και τον κίνδυνο να προστατεύσει τον κωδικό πρόσβασής του, καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια έχει κάνει ο ίδιος ή τρίτος με τη χρήση του κωδικού του.